Disclaimer Stichting Wild-Kamperen.nl

Disclaimer voor www.wild-kamperen.nl
Stichting Wild-Kamperen.nl, verleent u hierbij toegang tot www.wild-kamperen.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Stichting Wild-Kamperen.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting Wild-Kamperen.nl spant zich in om de inhoud van www.wild-kamperen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.wild-kamperen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting Wild-Kamperen.nl. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.wild-kamperen.nl . Stichting Wild-Kamperen.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op www.wild-kamperen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting Wild-kamperen.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stichting Wild-Kamperen.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting Wild-Kamperen.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Algemene voorwaarden donatie

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Wild-Kamperen.nl, statutair gevestigd te Megen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69246157.
Email: info [at] wild-kamperen.nl
Bereikbaarheid: uw e-mail wordt binnen 3 werkdagen beantwoord.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Wild-Kamperen.nl geschonken geldbedrag
3. Donatiepagina: middel om online een donatie te doen aan Stichting Wild-Kamperen.nl
4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Stichting Wild-Kamperen.nl, een donatie doet aan Stichting Wild-Kamperen.nl
5. Statuten: Stichting Wild-Kamperen.nl heeft tot doel al datgene te doen dat een bijdrage kan leveren aan het doel van de Stichting.
6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting Wild-Kamperen.nl aan Stichting Wild-Kamperen.nl
7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Wild-Kamperen.nl die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Stichting Wild-Kamperen.nl
2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Stichting Wild-Kamperen.nl behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Wild-Kamperen.nl

1. Online donaties komen ten goede aan Stichting Wild-Kamperen.nl.
2. Stichting Wild-Kamperen.nl is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Wild-Kamperen.nl nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Wild-Kamperen.nl is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: Stichting Wild-Kamperen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Wild-Kamperen.nl voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Wild-Kamperen.nl.

Artikel 4 Rechten gevende partij, donateur

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van drie (3) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info [at] wild-kamperen.nl

Artikel 5. Plichten Stichting Wild-Kamperen.nl

1. Stichting Wild-Kamperen.nl verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. Stichting Wild-Kamperen.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Wild-Kamperen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
4. Alle personen die namens Stichting Wild-Kamperen.nl bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij, donateur

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
4. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. Stichting Wild-Kamperen.nl verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Wild-Kamperen.nl verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de AVG gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Wild-Kamperen.nl verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info [at] wild-kamperen.nl
4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Wild-Kamperen.nl geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Stichting Wild-Kamperen.nl heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De disclaimer die Stichting Wild-Kamperen.nl hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

 

Share